Yn ôl i'r brig

Amdanom ni

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yn ganolfan amlbwrpas, broffesiynol i’r celfyddydau perfformio ac yn adeilad hanesyddol eiconig a saif yng nghanol Cymoedd De-ddwyrain Cymru. Heddiw mae’n un o’r theatrau prysuraf a mwyaf bywiog yn Ne Cymru.

 

Cwrdd a’r Tim

Blackwood Miners’ Institute is managed as a service by Caerphilly County Borough Council (CCBC) and currently sits with the Regeneration & Planning Service within the Communities Directorate.

On a day-to-day basis it is managed by a small team of dedicated arts professionals.

Caerphilly County Borough Council’s Arts Development Team and the Arts & Education Network: South East Wales are also based at the venue.


Eloise
Theatre and Arts Services Manager

Carys
Business and Operations Manager

Robin
Technical Manager

Liam
Technician

Carol
Administration and Finance Officer

Alyson
Box Office Receptionist

Laura
Box Office Receptionist

Craig
Marketing Officer

Sam
Destinations and Marketing Assistant

Shiralee
Duty Manager

Denise
Duty Manager

Bob
Duty Manager

Alex
Duty Manager

David
Senior Arts Development Officer

Bethan
Arts Development Officer

Jordan
Arts Development Officer

Ein gwaith

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yn un o’r lleoliadau mwyaf cyffrous i’r celfyddydau perfformio yn Ne Cymru.
Rydym yn creu ac yn cyflwyno celfyddydau proffesiynol a chymunedol o’r ansawdd gorau i amrywiaeth fawr o gynulleidfaoedd a chyfranogwyr.

Rydym eisiau i bawb gael mynediad rhwydd i gelfyddydau a diwylliant gwych ac rydym yn gweithio’n galed i greu rhaglen gytbwys sydd wedi’i bwriadu i ysbrydoli, addysgu a difyrru.

Photo of a stage performance at Blackwood Miners' Institute

Bob blwyddyn rydym yn cynnal cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyfranogol, gan gynnwys drama, dawns, perfformiadau i’r teulu, cerddoriaeth fyw, opera, llenyddiaeth a chomedi, gan sicrhau y gall pawb brofi rhywbeth at ei ddant.

Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yw’r unig leoliad proffesiynol yn y fwrdeistref sirol. Mae’r awdurdod lleol lle saif y Sefydliad wedi ymrwymo i gefnogi’r celfyddydau fel rhywbeth hanfodol sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr a’i goleddu. Mae Cyngor Caerffili yn cydnabod y cyfraniad mae’r celfyddydau’n ei wneud i adfywiad cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd y rhanbarth ac i iechyd a lles y preswylwyr.

Mae’r Sefydliad ar gael fel adnodd i sefydliadau cymunedol ac amatur lleol ymarfer neu lwyfannu cynyrchiadau.

Rydym hefyd yn rhoi cymorth i artistiaid proffesiynol a chwmnïau sy’n dod i’r amlwg, er mwyn cefnogi creu theatr newydd.

Yn 2017 cydgynhyrchodd Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  a Theatrau Rhondda Cynon Taf fersiwn newydd o JASON & THE ARGONAUTS i blant 8 oed a hŷn. Cafodd y cynhyrchiad ei addasu gan Mark Williams, ei gyfarwyddo gan Julia Thomas a’i gynnal mewn nifer o leoliadau ar draws Cymru.


Ein pobl

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yn cael ei reoli fel gwasanaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC) ac ar hyn o bryd daw o dan y Gwasanaeth Adfywio a Chynllunio yn y Gyfadran Cymunedau.

O ddydd i ddydd mae’n cael ei reoli gan dîm bach o weithwyr celfyddydau proffesiynol ymroddedig.

Mae Tîm Datblygu’r Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De-ddwyrain Cymru hefyd yn gweithio o’r lleoliad.

Cwrdd â’r tîm

Rheolwr y Theatr a Gwasanaethau’r Celfyddydau
Eloise Tong

Rheolwr Busnes a Gweithrediadau
Carys Wehden

Rheolwr Technegol
Robin Bainbridge

Rheolwr Technegol Cynorthwyol
Gavin Thomas

Technegydd
Liam Marshman

Swyddog Gweinyddu a Chyllid
Carol Small

Derbynyddion y Swyddfa Docynnau
Alyson Jones
Laura-Jane Harris

Rheolwr Dyletswydd
Shiralee Tucker
Denise Bridge
Alex John
Bob Mettyer

Swyddog Marchnata
Craig Clark

Cynorthwyydd Marchnata Twristiaeth a Chyrchfannau
Sam Hill

Uwch Swyddog Datblygu’r Celfyddydau
David Chamberlain

Swyddog Datblygu’r Celfyddydau
Bethan Ryland
Jordan Forse

Llywodraethiant

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yn ymddiriedolaeth elusennol (elusen gofrestredig 1000905), a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw ei unig ymddiriedolwr corfforaethol. Mae’r Cabinet yn gweithredu fel ymddiriedolwyr i’r elusen.

Gellir gweld rhagor o fanylion am Gabinet CBSC yma..


Ein Hanes

Historical photo of Blackwood Miners' Institute

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon wedi cael ei weddnewid sawl tro i ddod yn lleoliad celfyddydau ac adloniant llewyrchus fel y mae heddiw.

Yn wreiddiol roedd Sefydliad Lles a Llyfrgell Glowyr Coed Duon, a adeiladwyd yn 1925 fel neuadd snwcer un llawr, yn eiddo i Sefydliad Lles Cymdeithasol y Diwydiant Glo a thalwyd amdano o gyflogau gweithwyr Glofa Oakdale ar raddfa o 3 ceiniog yr wythnos.

Yn 1936, ychwanegwyd dau lawr arall i’r adeilad i gynnwys y llwyfan, awditoriwm, llawr dawnsio, ystafell ddarllen, llyfrgell, ystafell fenywod ac ystafelloedd ymarfer i gymdeithasau lleol.

Roedd y digwyddiadau gwreiddiol a lwyfannwyd yn yr adeilad yn cynnwys dawnsfeydd amser te, snwcer / biliards, grwpiau darllen, ymarferion a chyfarfodydd undebau i’r glowyr lleol.

Ar ôl dadfeilio yn y 1970au-1980au yn sgil cau llawer o’r glofeydd lleol, cafodd yr adeilad ei drosglwyddo i Gyngor Islwyn fel ymddiriedolaeth elusennol yn 1990.

Cafodd ei adnewyddu a’i ailagor ym mis Chwefror 1992 fel lleoliad celfyddydau ac adloniant cymunedol diolch i gyllid oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Islwyn a’r Swyddfa Gymreig. Yn y gyfres o gyngherddau agoriadol perfformiodd plant ysgol lleol ar yr un llwyfan â Ken Dodd, Jasper Carrott ac Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, yn ymddiriedolaeth elusennol sy’n cael ei rheoli fel rhan o Wasanaeth Theatr a Chelfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Yn 2010, buddsoddodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili £1.6 miliwn mewn gwaith i’w adnewyddu’n llwyr. Cafodd y gwaith, a wnaethpwyd dros bedair blynedd, ei ariannu o Gronfa Rheoli Asedau’r awdurdod lleol.

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, yn cael cymorth cyllid oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Yn 2015, dyfarnodd Cyngor Celfyddydau Cymru statws Portffolio Celfyddydol Cymru i Sefydliad y Glowyr, Coed Duon.

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, yn adeilad rhestredig Gradd II* ac mae ganddo statws elusennol.

Elusen Gofrestredig: 1000905